:

 | 
 -
-
275 .  159 .
-
-
280 .  319 .
280 .  319 .
265 .  279 .
280 .  135 .
272 .  109 .

*** HANAMI SUSHI ***
!